Nyheter

CEJA-artikel, utgåva 5, mars 2014

I månadens CEJA-artikel (European Council of Young Farmers) samtalar Massey Ferguson med Matteo Bartolini, ordförande i CEJA, om kvinnornas roll i familjejordbruk.

MF: 2014 är det internationella året för familjejordbruk. Det står helt klart att kvinnorna har en nyckelroll här.
MB: Ja, i samband med det internationella året för familjejordbruk är det av stor vikt att CEJA inte missar den här avgörande möjligheten att belysa de viktigaste elementen i världens traditionella lantbruksmodell - framtidens lantbruksgeneration. Därför är det viktigt att både ungdomar och kvinnor bor på landsbygden. Betydelsen av de här elementen ska inte underskattas. Det finns stora utmaningar som ungdomar, inklusive unga kvinnor, över hela världen ställs inför vid försök att komma in i lantbrukssektorn genom att ta över familjegården. De utmaningar som unga lantbrukare i Europa möter är i mångt och mycket desamma som i resten av världen, i synnerhet i förhållande till modellen för familjelantbruk. Det verkar dock som om kvinnor, i synnerhet unga kvinnor, ställs inför fler utmaningar i andra regioner, särskilt i ett antal utvecklingsländer, på grund av bristen på juridisk, ekonomisk och social status. Det här är ett problem som kräver betydande omsorg och uppmärksamhet på internationell nivå i syfte att se till att modellen för familjelantbruk kan leva vidare.

MF: Hur är situationen i Europa?
MB: I EU står kvinnor för cirka en tredjedel av antalet lantbruksinnehavare. Det är emellertid stor brist på unga lantbrukare - särskilt unga kvinnliga lantbrukare. Det verkar även som om kvinnliga lantbrukare har mindre formell lantbruksutbildning än de manliga motsvarigheterna, trots det faktum att de inom andra sektorer alltid uppnår högre kvalifikationer. Det tyder därför på, till och med för kvinnliga ägare, att en framtid i lantbrukssektorn kanske inte har varit deras ursprungliga karriärval eftersom de inte har valt en formell utbildning inom det här området. För unga lantbrukare, i synnerhet unga kvinnliga lantbrukare, är det mycket viktigt att lantbrukssektorns dragningskraft framhävs för dem - särskilt de personer som ska ta över familjegården. Det är också viktigt att göra yrkesutbildning inom lantbruksområdet brett tillgänglig, åtkomlig, attraktiv och väl ansedd för både unga män och kvinnor.

MF: Vad gör CEJA inom det här området?
MB: I satsningen för att locka fler kvinnor till karriärer inom lantbruks- och landsbygdsområden deltar CEJA för närvarande i MWE: Projektet Mentoring Women for Entrepreneurship. Det här initiativet syftar till att skapa nya utbildningskurser och sociala nätverk för kvinnor i landsbygdsområden. På så sätt hoppas vi kunna främja och inspirera till entreprenörsanda hos unga kvinnor på landsbygden för att förbättra deras sociala och professionella status och uppnå jämställdhet mellan könen över hela Europa. CEJA uppmuntrar även unga kvinnor att marknadsföra sina aktiviteter på EU-nivå. Det kan exempelvis handla om innovation och andra projekt gällande framgångsrika arbetssätt, i syfte att fästa uppmärksamheten på kvinnliga lantbrukare samt deras framgång och prestationer.

MF: Vilka är hindren för att komma in i lantbrukssektorn?
MB: Det största hindret för att börja arbeta inom sektorn utgörs av brist på tillgång till mark och krediter, i synnerhet för ungdomar. Dessutom är bristen på infrastruktur en huvudsaklig likhet beträffande de hinder som står i vägen för unga lantbrukare och kvinnor på landsbygden, både i Europa och över hela världen. Både kvinnor och ungdomar behöver till exempel bra utbildningsmöjligheter, social infrastruktur, lättillgänglig hälsovård, bättre åtkomstmöjligheter, vilket omfattar telefon- och internettäckning, samt tillräckligt attraktiva arbetstillfällen. Det är viktigt att investeringar görs i sådana varor och tjänster om vi vill försäkra oss om att kvinnor och ungdomar har motivation så att de stannar på landsbygden för att bilda familj, skapa en karriär eller bosätta sig där med familjerna. Mycket behöver uträttas för kvinnliga lantbrukare, i synnerhet vad gäller ökat erkännande av kvinnor inom lantbrukssektorn och den roll de spelar vid hantering av många framgångsrika lantbruksföretag. Det är oerhört viktigt att behålla både kvinnor och ungdomar i landsbygdsområden för att den europeiska modellen för familjelantbruk ska vara hållbar.

MF: Hur kan samhället som helhet dra nytta av detta?
MB: EU har sänt ut en viktig politisk signal beträffande det här tack vare stödet för unga lantbrukare i den nya CAP. Det här måste emellertid återspeglas på andra platser i världen och även utvidgas i Europa. Händelser som äger rum inom ramen för det internationella året för familjelantbruk är viktiga aktiviteter på den här vägen. Det här FN-året bör uppmärksammas över hela världen för att informera allmänheten om vikten av modellen för familjelantbruk för vår livsstil, livsmedelsproduktion och miljöskyddet. Vi måste sluta oss samman för att marknadsföra modellens fördelar och säkerställa dess överlevnad. Det kan bara åstadkommas genom ökat allmänt stöd till ungdomar och kvinnor inom lantbruks- och landsbygdsområden. Det måste efterfrågas av den stora allmänheten och inte bara av lanbruksrepresentanter. Samhället i stort, inte bara lantbrukare, drar nytta av en mer åtkomlig lantbrukssektor.

Om du vill kontakta Mr Bartolini eller CEJA, skickar du e-post till allusers@ceja.eu

Gå till: Massey Fergusons globala Facebook-sida
Gå till: CEJA, unga lantbrukares Facebook-sida